Referat af menighedsrådsmøde den 24. januar 2023

 

1. Spørgetid til menighedsrådet. 
Intet

2. Kirkens liv og vækst.
Fælles punkt. Lægges sammen med punktet ”Unges trivsel”.

3. Unges trivsel.
Punkt ved Mette Hansen.
Diskussion om vi som kirke kan skabe rammer for/udvikle et samarbejde til gavn for unge i sognet og formen for et evt. samarbejde.

4. Provstesynsprotokol over Vor Frue Kirke 04.10.2022.
Protokol og oversigt vedhæftet.
Punkt ved Flemming Hanghøj.
Gennemgang af provstesynsprotokol over Vor Frue Kirke

5. Provstesynsprotokol over Sognehus og Latinskolen 04.10.2022.
Protokol og oversigt vedhæftet.
Punkt ved Flemming Hanghøj.
Gennemgang af provstesynsprotokol over Sognehus og Latinskolen

6. Provstesynsprotokol over præsteboligen Georgsgade 50, 04.10.2022.
Protokol og oversigt vedhæftet.
Punkt ved Anne Ingemann Jensen.
Præsterne deltog ikke ved dette punkt. Gennemgang af provstesynsprotokollen over præsteboligen.

7. Samarbejde med Foreningen Måle Fortælleteater / H.C. Andersen Festivals
i uge 34 2023.
Brev fra Måle Fortælleteater vedhæftet.
Punkt ved Birgit Nielsen.
Foreningen sørger som udgangspunkt for sig selv.
Kirken skal holdes åben mandag, der findes en løsning. Enighed om at imødekomme foreningens forespørgsel.

8. Godkendelse af referatet fra aktivitetsudvalgsmødet den 20. januar 2023.
Referatet omdeles og gennemgås på mødet.
Punkt ved Maiken B. M. Madsen.
Punkt vedr. brudevals er faldet ud.
Der indkaldes til kirkeudvalgsmøde.
Godkendt at der afholdes frokost 2. påskedag.
Referatet godkendes.

9. Forespørgsel fra Nørkledamerne om at opsætte en montre.
I sognehuset under trappen eller for enden af gangen ved toiletterne?
Punkt ved Merry Hansen og Maiken B. M. Madsen.
Imødekommet. Montren opsættes for enden af gangen ved toiletterne.

10. Meddelelser fra:
a. Formanden
Ny telefonliste med oversigt over udvalg på trapperne

b. Kontaktpersonen
Der afholdes personalemøde den 1. februar
Der arbejdes på personalehåndbogen, udkast vil præsenteres ved menighedsrådsmøde den 28. marts 2023

c. Kassereren
Intet

d. Præsterne
Intet

e. Kirkeudvalget
Intet

f. Kirkeværgen
Orientering om varme ved pulpituret

g. Præstegårdsudvalget
Intet

h. Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
Intet

i. Kommunikationsudvalget
Der afholdes møde den 26. januar
Husk deadline for kirkeblad den 10. februar

j. Medarbejderrepræsentanten
Intet

k. Liturgiudvalget
Intet

l. Musikudvalget
Intet

m. KIC
Møde den 26. januar Camilla eller Jørgen deltager.

11. Eventuelt.
Kursus tirsdag den 21. februar Menighedsrådet er arbejdsgiveren
Kursus onsdag den 15. marts Samarbejde mellem sogne
Forårsmøde/Generalforsamling er ændret 25. marts