Dagsorden for menighedsrådsmøde den 11. oktober 2022

 

Dagsorden:

1. Spørgetid til menighedsrådet.
2. Kirkens liv og vækst.
Fælles punkt.
3. Punkter fra Kirkeudvalgsmødet den 6. oktober 2022. Referatet vedhæftet.
Punkt 3. Lukket punkt (Fortroligt).
Punkt 4. Regulering af budget 2023
Ligning 2023 er opskrevet med kr. 157.282
Merudgift til lønkr. 66.000
Opskrivning. af udgifter se Arb. Udg. kr.19.000  kr.    85.000 rettet i Arb.udg.2023
Til fordeling på øvrige kontikr. 72.282
Årsbudget 2023 - Arb.udg. vedhæftet
Fordeling af kr. 72.282
Kirkebygning og  sognegård
2101 Vedligeholdelse kr.8.000
2103 Varme    kr.10.000
2104 El           kr.10.000
Kirkelige aktiviteter
3303 TorsdagsCaféen kr.5.000
3314 Høstmarked kr.10.000
Præsteboliger
5103 Vedligeholdelse kr.5.000
Administration
6701 Personale kr. 10.000
Diverse lønkonti kr. 14.000
kr. 72.000
Punkt 5. Behandling af  (bilag vedhæftet).
1.  Revisionsprotokollat ved rørende ansvarsforhold, revisionens omfang ograpportering.
Taget til efterretning.
2.  Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2021
Kassebeholdning.
7  Kirkens anlægsmidler er til kirkens renovering – renoveringen er afsluttet april 2022.
8  Taget til efterretning og bragt i orden i 2022.
9  Taget til efterretning og rettet op på i 2022.
Regnskabsinstruks:
10  Er ikke modtaget fra regnskabsføreren, fremsendes og underskrives på
menighedsrådsmødet den 11. oktober 2022.
11  Der henvises til punkt 10.
15  Er bragt i orden i 2022. Regnskabsfører og kasserer underskriver i fællesskab.
Risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser:
18  Det har vi ikke mistanke om.
Punkt ved kirkeudvalget.
4. Godkendelse af referat fra aktivitetsudvalget.
Referatet vedhæftet.
Punkt ved Maiken Bitsch Müller Madsen.
5. Godkendelse af referat fra musikudvalget.
Referatet vedhæftet.
Punkt ved Birgit Nielsen.
6. Status lige nu Referat fra KIC Peter Jacobsen
A. Opfølgning på evalueringsmødet den 23. august – fortsat fra sidste møde.
Vi fortsatte drøftelsen fra sidste møde. Opgaven fra biskoppen bestod i at finde 1-2 projekter, hele arbejdsgruppen kunne blive enige om for det kommende års tid. Disse projekter skal godkendes af alle tre menighedsråd. Arbejdsgruppen foreslår
B. Påskedags morgensang inden højmesserne. Arbejdsgruppen og frivillige fra de tre menigheder står for morgenkaffe mm. Lokationen kan evt gå på skift mellem de tre citykirker.
C. Et årligt foredrag/arrangement fælles mellem de tre sogne. Eksempelvis en gæstetaler som Kristian Leth nu i efteråret eller de tre kirkers præster, som inviteres som talere i de andres kirker. Et fælles arrangement kunne også være en børneopera, som vi har i undersøgelse hos en opera i Holstebro. Alle sogne er fælles arrangører af disse foredrag.

Ud over disse fælles arrangementer er vi fortsat indstillet på at bakke op om kontakten til SDU med henblik på en undersøgelse af unges tanker om det eksistentielle og kirken, om kirkens engagement i Storms Pakhus, om øvrige fælles arrangementer mellem fx to citykirker, andre aktører eller menigheder jf den grafik, biskoppen viste til                  midtvejsevalueringen.
7. Valgaften
Forslag om. at vi afholder menighedsrådsmødet den 1. november 2022 kl. 17.00 som planlagt og kun behandler allervigtigste punkter.Det vil bl.a. være godkendelse af budget 2023. Ingen spisning!
Punkt ved Birgit Nielsen.
8.       Meddelelser fra:
a.       Formanden
b.       Kontaktpersonen
c.       Kassereren
d.      Præsterne
e.       Kirkeudvalget
f.       Kirkeværgen
g.       Præstegårdsudvalget
h.       Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
i.        Kommunikationsudvalget
j.        Medarbejderrepræsentanten
k.       Liturgiudvalget
l.        Musikudvalget
m.      KIC
9.       Underskrive regnskabsinstruks.
Punkt ved Birgit Nielsen.
10.     Underskrive Revisionsprotokollat til årsregnskab 2021.
Punkt ved Birgit Nielsen.
11.     Underskrive referatet fra den 13. september 2022.
Punkt ved Birgit Nielsen.