Referat af menighedsrådsmøde den 25. maj 2023

Afbud: Bente Lund Pedersen, Mette Hansen, Dorte Larsen og Elisabeth B. Marcussen.
Fraværende: Ingen.
Næste møde: 20. juni 2023.

1. Kirkens liv og vækst.
Herunder ”Unges trivsel”
Fælles punkt.
Camilla Balslev orienterede om et møde, som hun og Mette Hansen har haft med domkirkens sognepræst Ulrik Andersen om etableringen af en Ungdomskirken.
Det unge mødes en om måneden i ca. 2. timer til bl.a. fællesspisning og skal have et medansvar for mødets afvikling. P.t. er det også frivillige fra domkirken der deltager i møderne.
Fremover også henvisning til forskellige supplerende tilbud i dagtimerne til den samme gruppe unge – 18-30-årige.
Latinskolen / kontor kan evt. stilles til rådighed.
Præsterne og Mette Hansen mødes og drøfter muligheder for Vor Frue kirkes deltagelse.
Domprovsten og biskoppen kontaktes for en drøftelse.
Der afsættes penge til projektet i 2025.

Birgit Nielsen orienterede om Åens dag.
Fra kl. 14-15 ÅH Benny – et musikalsk kurbad om Benny Andersen.
Fint arrangement med gode historier og fællessang.
Kl. 17-18.30 Mindful blid yoga koncert - også en fin og anderledes oplevelse i kirkerummet.
Vi var 21 på gulvet.
Åens dag i 2024 er den 18. og 19. juni. Vi er med søndag 19. juni evt. med en friluftsgudstjeneste.

2. Gennemgang af kirkekassens regnskab pr. 31.03.2023.
Kvartalsrapport eftersendes.
Budgetopfølgning eftersendes.
Punkt ved Birgit Marcher.
Gennemgået.

3. Gennemgang af prissat synsudskrift.
Vedhæftet.
Kirken.
Punkt ved Flemming Hanghøj.
Gennemgået.

4. Gennemgang af prissat synsudskrift.
Vedhæftet.
Præstegården.
Punkt ved Anne Ingemann Jensen.
Gennemgået.

5. Godkendelse af referat fra musikudvalgsmødet den 19. maj 2023.
Referatet eftersendes.
Punkt ved musikudvalget.
Godkendt.

6. Hvordan fungerer – Folkekirkens IntraNet FIN - som afløser for Den digitale arbejdsplads DAP
Orientering og kort gennemgang ved Elisabeth B. Marcussen.
Udgår – kommer på næste menighedsrådsmøde.

7. Forslag om at ændre menighedsrådsmødet fra tirsdag den 8. august til tirsdag den 15. august.
Punkt ved Birgit Nielsen.
Vedtaget.

8. Meddelelser fra:
a. Formanden
Den 17. maj var alle menighedsrådsmedlemmer inviteret til et orienteringsmøde om den nye økonomilov.
Det var en invitation fra Sankt Knuds Provsti og det foregik i Bolbro kirkes sognehus.
Herfra deltog Flemming og Camilla, Birgit og Michael.
Mere herom, når vi ved lidt mere.

b. Kontaktpersonen
I Christinas ansættelse er også, at hun er medlem af aktivitetsudvalget.

c. Kassereren
Intet.

d. Præsterne
Dato for høstmarked?
Der skal udfærdiges et dokument mellem Vor Frue Kirke og Kramboden (Jonas Schmidt) på lån af krucifikset i Latinskolen.
Tumlesalmesang følges op med tilbud til 6-7 årige.

e.  Kirkeudvalget
Holder møde den 6. juni, hvor vi bl.a. har budget 2024 på dagsordenen.
Budgettet fremlægges på næste menighedsrådsmøde.

f. Kirkeværgen
Intet.

g. Præstegårdsudvalget
Intet.

h. Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
Der indkaldes til et møde.

i. Kommunikationsudvalget
Der indkaldes til et møde.

j. Medarbejderrepræsentanten
Intet.

k. Liturgiudvalget
Intet.

l. Musikudvalget
Referatet er gennemgået.

m. KIC
Intet.

9. Eventuelt.
Arkitekt Mia Rahbek Andersen har meldt afbud til TorsdagsCaféen den 22. juni, Kontaktes igen for et foredrag i TorsdagsCaféen i efteråret eller evt. til et aftenmøde.
Forslag om egenbetaling til arrangementer/TorsdagsCaféen.

10. Spørgetid til menighedsrådet.
Forslag om at undervise de unge i budgetlægning.