Referat af menighedsrådsmøde den 22. marts 2022

1. Spørgetid til menighedsrådet.
Intet.

2. Gennemgang af årsregnskab for 2021
Vor Frue Sogns menighedsråd.
CVR 22384910 Regnskab 2021
Afleveret den 22.03.2022 kl. 7.31.
v/regnskabsfører Michael Nielsen.
Regnskabet vedhæftet.
Punkt ved Birgit Marcher / Birgit Nielsen.
Gennemgået og godkendt.

3.Udfærdigelse af kommentarer til årsregnskab 2021
v/regnskabsfører Michael Nielsen.
Forslag til kommentarer kan ses i regnskabet.
Punkt ved Birgit Marcher / Birgit Nielsen.
Gennemgået og godkendt.

4. Meddelelser fra:
a. Formanden
Indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp den 13. marts blev på kr. 12.794,00.

b. Kontaktpersonen
Der arbejdes med kirketjenerstillingerne.

c. Kassereren
Intet.

d. Præsterne
Vi glæder os til, at alt bliver normaliseret igen og Camilla vender tilbage. 

e. Kirkeudvalget
Intet.

f. Kirkeværgen
Intet

g. Præstegårdsudvalget
Intet.

h. Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
Intet.

i. Kommunikationsudvalget
Kirkebladet er udkommet.

j. Medarbejderrepræsentanten
Intet.

k. Renoveringsudvalget
Tidsplanen overholdes – arbejdet med guldbelægning er i gang.

l. Liturgiudvalget
På mødet den 22.03.20222 Tiden med Corona, tiden i Latinskolen og Graabrødre Klosterkirke, placering af koristerne i kirken, gudstjenestens længde. Jørgen opfordrer til at komme med kommentarer.

m. Musikudvalget
Intet.

n. Gudstjenesteudvalget
Intet.

o. Foredragsudvalget
Intet.

p. Kunst- og kulturudvalget
Intet.


5. Kirkens liv og vækst.
Fælles punkt.
Gode sogneaftener og fin spredning aldersmæssigt af deltagerne.
 

6. Stillingtagen til skrivelse til biskop Tine Lindhardt og Henrik Harnow.
Skrivelsen vedhæftet.
Punkt ved Birgit Nielsen.
Vi har ikke hidtil været en del af høstgudstjenesten i Den Fyenske Landsby
Vi mener, at denne holdningstilkendegivelse ligger uden for det samarbejde i KIC som vi er en del af.

7. Godkendelse af referat fra aktivitetsudvalget.
Referatet vedhæftet.
Punkt ved aktivitetsudvalget.
Godkendt.

8. Forslag om, at der efter afleveringen af kirken (gennemgang med arkitekt/ håndværkere) den 22. april holdes en lille reception i kirken for arkitekt, håndværkere, kirkens medarbejdere og menighedsråd.
Punkt ved Flemming Hanghøj.
Forslaget er godkendt.

9. Skal vi have julekoncert med Kurt Ravn i år?
Punkt ved Birgit Nielsen.
Vi siger ja til en koncert.

10. Eventuelt.
Indbydelse til aflevering sendes ud til alle håndværkere.
Søndag den 27.03.2022 kl. 17.00 afsked efter højmessen med Uffe Kærup.
Der bydes på et glas vin.