Dagsorden for menighedsrådsmøde den 18. januar 2022

1. Spørgetid til menighedsrådet.

2. Meddelelser fra:
a. Formanden
b. Kontaktpersonen
c. Kassereren
d. Præsterne
e. Kirkeudvalget
f. Kirkeværgen
g. Præstegårdsudvalget
h. Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
i. Kommunikationsudvalget
j. Medarbejderrepræsentanten
k. Renoveringsudvalget
l. Liturgiudvalget
m. Musikudvalget
n. Gudstjenesteudvalget
o. Foredragsudvalget
p. Kunst- og kulturudvalget

3. Kirkens liv og vækst.
Fælles punkt.

4. Uddrag af referatet fra møde den 9.12. 2021 i Citykirkerne.
Kultursamarbejde mellem Citykirkerne og Ansgars Kirke.
Vi havde godt besøg af Marianne Kyed fra Ansgars Kirke. Vi var enige om at anbefale de tre menighedsråd at arbejde videre med et konkret projekt og opfordre menighedsrådene til at udpege 1-2 personer til et udvalg, der kan tænke videre. Man opfordres til at inddrage organisterne så tidligt som muligt i processen.  Ingredienser, vi ønsker i projektet er:

1. Besøge de 5 kirkerum (Ansgars + Citykirkerne).

2. Synge sange fra Højskolesangbogen under kyndig ledelse (af organist eller en anden egnet musiker).

3. Høre om historien og om livet i den pågældende kirke.

Vi har ikke talt om en bestemt tidsramme. Men vi forestiller os, at der skal være så tilpas kort tid mellem besøgene, så det fremstår som et samlet projekt, men så tilpas langt imellem, at man kan overskue at deltage i alle aftner.
Hvis menighedsrådene bakker op om idéen og får valgt medlemmer til udvalget, gives besked til Peter på poej@km.dk som holder Marianne Kyed informeret. Naturligvis også, hvis man beslutter sig for ikke at være med i projektet.
Punkt ved Birgit Nielsen.                    

5. Ansøgning fra kordegn Elisabeth B. Marcussen om deltagelse i Hjemmeside-workshop i ChurchDesk. Pris kl. 2.000,00 plus rejseudgifter. Den 15. marts i København.  Punkt ved Birgit Nielsen.

6. Forslag om, at Dorte Larsen efter 1. år fortsætter med at deltage i ”Teologi for lægfolk” 2. 3. og 4. år kr. 1.800,00 pr. år. Punkt ved Birgit Nielsen.

7. Godkendelse af referat af 24.11.2021 fra Kunst- og kulturudvalget.
 Referatet vedhæftet.
Punkt ved Kunst- og kulturudvalget.

8. Annoncering i Kirkens Veje?
1/1 side kr. 12.000
1/2 side kr.   8.000
1/4 side kr.   5.000
Ekskl. moms
Punkt ved Birgit Nielsen.

9.  Eventuelt.