Referat af menighedsrådsmøde den 18. januar 2022

1. Spørgetid til menighedsrådet.
- Intet

2. Meddelelser fra:
Formanden
- Buket sendt til Gabriella Dahm og hilsen fra GD

Kontaktpersonen
-Intet

Kassereren
-Intet

Præsterne
- JSB
Orientering om konfirmandundervisning
Om gudstjenesterne juleaften
-CB
Orientering vedr. foredragsrækken ”Det gode liv”

Kirkeudvalget
- Intet

Kirkeværgen
- Intet

Præstegårdsudvalget
-Intet

Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
-Opstart babysalmesang dd.
-TorsdagsCafé den 20. januar
- Vægtertur i børnehøjde den 29. januar
- Kordegnen sender besked ud til børnefamilier 6+

Kommunikationsudvalget
-Nyt KIC-blad udkommet
-Kirkeblad, formanden indkalder til møde

Medarbejderrepræsentanten
-Spørgsmål om personalehåndbog

Renoveringsudvalget
-Let forsinkelse, planlagt åbning den 1. maj, dvs oprindelig tidsplan.
-Farver er afklaret

Liturgiudvalget
-Intet

Musikudvalget
-Intet

Gudstjenesteudvalget
-Intet

Foredragsudvalget
-Intet

Kunst- og kulturudvalget
-Se punkt 7

3. Kirkens liv og vækst.
-  Der er indkaldt til møde i Domkirken vedr. 2. pinsegudstjeneste. Merry, Kirsten og Camilla møder.

4. Uddrag af referatet fra møde den 9.12. 2021 i Citykirkerne.
Kultursamarbejde mellem Citykirkerne og Ansgars Kirke.
- Maiken og Birgit M udpeges til udvalget

5. Ansøgning fra kordegn Elisabeth B. Marcussen om deltagelse i Hjemmeside- workshop  i ChurchDesk. Pris kl. 2.000,00 plus rejseudgifter.
- Imødekommet

6. Forslag om, at Dorte Larsen efter 1. år fortsætter med at deltage i ”Teologi for      lægfolk” 2. 3. og 4. år kr. 1.800,00 pr. år.
- Imødekommet såfremt menighedsrådet må yde tilskud

7. Godkendelse af referat af 24.11.2021 fra Kunst- og kulturudvalget.
Referatet vedhæftet.
- Godkendt
 Vor Frue festdage aftales afviklet mellem den 9. maj og 19. juni
 Generel snak om planlægning af festdagene, koordineringsmøde den 25. januar kl. 17 aftalt
 Aktivitetsudvalgsmøde 28. januar kl. 13.30 aftalt

8. Annoncering i Kirkens Veje?
Godkendt som ekstra punkt.                                                        
- Vi køber ¼ annonceside

9. Eventuelt.

- JSB
  Foreslår kontakt til Real Danica vedr. renovering af Latinskolen
 - BN
  Infomøde vedr. Folkekirkens Nødhjælp den 3. februar. Merry og Birgit deltager