Referat af menighedsrådsmøde den 11. oktober 2022

 

Referat

1. Spørgetid til menighedsrådet.
Intet

2. Kirkens liv og vækst
Vi er godt tilbage efter Corona, fin søgning til GT
Der har været afholdt plejehjemsgt i kirken
2 nye konfirmandhold i kirken
Vi vækster lige så stille på Meta
Snak om unges trivsel og om eventuelle tilbud fra kirken – tilbuddene skal laves MED dem og ikke FOR dem. Vi aftaler at vi snakker mere om det ved næste menighedsrådsmøde, Mette holder et oplæg ved næste møde.

3. Punkter fra Kirkeudvalgsmødet den 6. oktober 2022.
Punkt 3- Søren ankommer under pkt. 3.3.
Punkt 4 Endeligt budget godkendt.
Vor Frue Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22384910, Budget 2023,
Endelig budget afleveret d. 10-10-2022 14:15.
Punkt 5 Svar godkendt

4. Godkendelse af referat fra aktivitetsudvalget
Godkendt

5. Godkendelse af referat fra musikudvalget
Godkendt. Spørgsmål om flygel sættes på som punkt ved næste musikudvalgsmøde.

6. Status lige nu Referat fra KIC Peter Jacobsen
Punkt B – godkendt at arbejdsgruppen og frivillige fra de tre menigheder står for morgenkaffe ved påskedags morgensang inden højmesse.
Punkt C – godkendt at citykirkerne holder et årligt foredrag/arrangement fælles mellem de tre sogne.

7. Valgaften
Mødet den 1. november aflyses. Kirkeudvalget tager sig af evt. sager, der skal håndteres.

8. Meddelelser fra:
a. Formanden
Mail fra formand for menighedsrådet Eva Haue vedr. forslag om indsamling til Tine Lindhardt. VF deltager i indsamlingen
Mail fra formand for menighedsrådet Eva Haue vedr. alter lånt under renovering. VF låner altret indtil DS selv skal bruge det.
Der er udstedt kontokort til kordegnen til køb af boost på Meta og mindre kontorhold.
Bjarne s trækker sig fra kirkeudvalget. Der vælges ny til kirkeudvalget ved næste møde.
Stillerliste vedr. J kandidatur til bispeembedet lægges frem.
Der har været afhold menighedsmøde
b. Kontaktpersonen
Medarbejdermøde afholdt
Personales høres vedr. personalestue.
c. Kassereren
Intet
d. Præsterne
Der er givet hjælp til trængt familie
e. Kirkeudvalget
gennemgået
f. Kirkeværgen
intet
g. Præstegårdsudvalget
Provstesyn
h. Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
Intet
i. Kommunikationsudvalget
intet
j. Medarbejderrepræsentanten
intet
k. Liturgiudvalget
intet
l. Musikudvalget
Referat gennemgået

9. Underskrive regnskabsinstruks
- underskrevet

10. Underskrive Revisionsprotokollat til årsregnskab 2021
- underskrevet

11. Underskrive referat fra den 13. september
- underskrevet

12. Eventuelt
- intet