Referat af menighedsrådsmøde den 22. november 2022

 

Referat

1. Spørgetid til menighedsrådet.
Intet.

2. Kirkens Liv og vækst – Oplæg ved Mette Hansen. Udgår – kommer på til næste møde, som et særskilt punkt.
Intet.

3. Punkter fra medarbejdermødet 7.10.2022.
a. Vedtaget. Flemming og Birgit udarbejder håndbog – ved næste menighedsrådsmøde sættes der deadline for, hvornår håndbogen skal ligge klar til næste møde.
b. Vedtaget. Der afholdes fremover 3 årlige medarbejdermøder.

4. Godkendelse af referat fra kommunikationsudvalgsmødet den 22. september
Godkendt.

5. Skal vi begynde med kirkekaffe igen efter højmessen kl. 10.00 og efter højmessen kl. 17 et glas vin?
Vedtaget.

6. Kirke Care i Odense
Enighed om at vi ikke indgår i projektet.

7. Formidlingsappen ”Useeum” der er målrettet museer og andre kulturinstitutioner.
Elisabeth undersøger abonnementsbetingelser.

8. Gennemgang af kirkekassens regnskab pr. 30.09.2022
Gennemgået. Kirkeværgen sørger for, at der laves justering i forhold til aconto betalinger på el og varme.

9. Ansøgning om økonomisk tilskud til Café Paraplyen, Odense
Evt. overskud på Menighedsplejen fordeles blandt organisationerne (pkt. 9., 10., 11. og 12). Familier prioriteres.

10. Ansøgning om økonomisk tilskud til Sct. Nicolai Tjenesten Fyn

11. Fastsættelse af økonomisk tilskud til Reden

12. Fastsættelse af økonomisk tilskud til Børn og unge i sorg.

13. Forslag til datoer for kommende ordinære menighedsrådsmøder.
Tirsdag den:
17. januar  2023 Ændret til den 24. januar
21. februar 2023 Ændret til den 28. februar
Årsregnskab 2022 21. marts  2023    Ændret til den 28. marts Mødepligt
25. april 2023
Budget 2024 - foreløbigt 23. maj 2023    Mødepligt
20. juni 2023
Juli intet møde
8. august 2023
5. september 2023
Revisionsprotokollat 2022 10. oktober 2023 Mødepligt
Budget 2024 - endeligt 7. november 2023 Mødepligt
28. november 2023 Konstituering Mødepligt
December intet møde
Alle dage kl. 17.00 i sognehuset.

14. Valg af nyt medlem til kirkeudvalget – Bjarne Skibbild Skovdal Christensen ønsker at udtræde. Vedtaget – Bente Lund Pedersen træder ind i stedet.

15. Ønske fra Bjarne Skibbild Skovdal Christensen om at indtræde i liturgiudvalget.
Vedtaget.

16. Valg af :
Formand
Der uddeles 8 stemmesedler. Birgit Nielsen vælges enstemmigt.

Næstformand
Der uddeles 8 stemmesedler. Flemming Hanghøj vælges enstemmigt.

Kontaktperson
Birgit Nielsen vælges enstemmigt.

Kirkeværge
Flemming Hanghøj vælges enstemmigt.

Kasserer
Birgit Marcher vælges enstemmigt.

Bygningssagkyndig
Mogens Christiansen vælges enstemmigt.

Underskriftberettiget
Formand og næstformand i forening
Formand  og kasserer i forening.
 

17. Meddelelser fra:

a. formanden
- Juletræerne opsættes i kirken fredag den 9. december
-  Adventskransen er sat op i dag.
b. Kontaktpersonen
- Omrokering af møblement foretages en af de nærmeste dage.
c. Kassereren
Intet
d. Præsterne
Camilla er trådt ind ”Redens” bestyrelser.
Orientering om besøg fra 2. klasse, Sct. Albani skole.
I morgen tager præsterne på besøg i Sct. Albani kirke.
Nicolai Røge er ansat som sognepræst i Bolbro kirke og Hans Tausens kirke og indsættes 2. søndag i advent kl. 16 i Hans Tausens kirke.
e. Kirkeudvalget
Intet
f. Kirkeværgen
Der har været provstesyn, og der er modtaget referat, som justeres, og sendes ud senere.
g. Præstegårdsudvalget
Intet
h. Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
Intet
i. Kommunikationsudvalget
Det nye kirkeblad kommer i morgen.
Kommunikationsudvalgsmøde den 26. januar.
j. Medarbejderrepræsentanten
Intet
k. Liturgiudvalget
Intet
l. Musikudvalget
Møde i musikudvalget 29. november
m. KiC
Antallet af møder reduceres og man samarbejder projektbaseret.

18.  Eventuelt.
Nørkledamerne ønsker at opsætte en montre i våbenhuset. I stedet flyttes ”Tyverialarm Ingen adgang” snoren, og giver adgang til bordet under trappen.
Gratis adgang til alle ansatte og menighedsrådsmedlemmer til Kurt Ravn koncerten.
Julesangsmaraton den 3. og 10. december.
Afskedsreception for Tine Lindhardt den 19. januar, TorsdagsCaféen flyttes derfor til kl. 11.
Orientering om Bispevalg, valgmateriale udsendes til menighedsrådsmedlemmers e-bokse. Menighedsrådsmedlemmer uden NemId/MitId kan stemme på stiftet ved fysisk fremmøde.
Der afholdes debatmøde i forbindelse med Bispevalget i Odense Congrescenter den 6. december. Der orienteres om valgprocessen.