Referat af menighedsrådsmøde den 21. juni 2022

1. Spørgetid til menighedsrådet. 
Intet.

2. Kirkens liv og vækst.
Der er lavet aftale om 4 årlige gudstjenester for plejecentrene Frederiksbroen og Albanigade.
Aftale med Albani Skole, Sigurd Sverre og os, om at 2., 5. og 9. klasse besøger os.
Generel snak om menigheden efter corona.
Drøftelse om kirkekaffe efter højmesserne – kommer på som punkt til næste møde.
Drøftelse om frivillige – kommer på som punkt til næste møde.

3. Evaluering af festugerne.
Overordnet succesfulde festuger. Ikke stor tilslutning til børnearrangementerne, måske på grund af placeringen.
Vi bør tænke over at lave arrangementer der tager udgangspunkt i de kirkelige handlinger.
Strategi på de forskellige områder – start med børnearrangementer. Der udarbejdes oversigt over antal børn i sognet.

4. Hvad skal der foregå på høstmarkedet søndag den 4. september?
Vi snakker indhold og annoncering
Der nedsættes et høstmarkedsudvalg besående af Birgit, Flemming, Maiken, Elisabeth, Torben, Anne, Camilla og Jørgen. Birgit indkalder til første møde.

5. Kirkekassens budget for 2023 påført menighedsrådets ønsker jf. Synsudskrifterne.
Budget 2023 vedhæftet.
Gennemgået.

6. Skal der betales et beløb for lån/leje af sognehuset, når arrangementet er af privat karakter? Regulativ for sognehuset vedhæftet.
Forslag om at menighedsrådsmedlemmer, personale og frivillige incl. ægtefæller kan benytte sognehuset gratis. Der stemmes: For – 7. Imod – 1. Hverken/eller – 1.

7. Meddelelser fra:
a. Formanden
Indkøbt gave til Lars’ bryllup.

b. Kontaktpersonen
Orientering om ansøgere til kirketjenerstillingen.

c. Kassereren
Intet.

d. Præsterne
Jørgen orienterer om indtræden i landsudvalg om liturgisk forum.

e. Kirkeudvalget
Intet.

f. Kirkeværgen
Orienterer om udbedringen af kirkevinduer. Pris 51.000 kr. som tages fra de frie midler.
Orientering om pylon.

g. Præstegårdsudvalget
Intet.

h. Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
Møde under planlægning.

i. Kommunikationsudvalget
Intet.

j. Medarbejderrepræsentanten
Intet.

k. Renoveringsudvalget
Vask sat op i sakristiet.

l. Liturgiudvalget
Intet.

m. Musikudvalget
Intet.

n. KIC
Orientering om tour de chambre/kirkevandring mellem de tre kirker.

6. Eventuelt
Elevatoren kan bruges, men bliver repareret. Reparation bevilget via 5% midlerne.
Kroge og spejl til dåbsventeværelset efterlyses.
Der er ydet støtte via menighedsplejen til sommerferie for enlig mor og børn.