Referat af menighedsrådsmøde den 28. februar 2023

1. Kirkens liv og vækst.
Herunder ”Unges trivsel”.
Diskussion om evt. inddragelse af studenterpræster i arbejdet, og hvordan man kan nå ud til de unge.
Mette Hansen, rådsmedlem, spørges om hun vil inddrages og Jørgen Samsing Bendixen vender tilbage ved næste møde.
                        
2. Forberedelse til menighedsrådsvalget 2024
Diskussion om oplægget, vi arbejder videre med det.
Forslag om et debatmøde til efteråret – vi tager det op til næste møde.
                         
3. Godkendelse af referatet fra kommunikationsudvalget den 10. februar.
Punkt ved kommunikationsudvalget
Godkendt.

4. Ansættelse af ny kirketjener pr. 1. maj – evt. tidligere.
Punkt ved Birgit Nielsen
Det godkendes, at der ansættes ny kirketjener.

5. Nedsættelse af ansættelsesudvalg.
Punkt ved Birgit Nielsen
Anne indgår i ansættelsesudvalget sammen med det tidligere udvalg: Jørgen Samsing Bendixen, Camilla Balslev, Elisabeth B. Marcussen, Flemming Hanghøj og Birgit Nielsen.

6. Skal der parkeringsvagt på kirkepladsen igen?
Punkt ved Flemming Hanghøj
Det blev drøftet at skifte p-selskab, og den hidtidige ordning med Acopa fortsættes.

7. Invitation til bispevielsen den 2. april 2023 for 1 person evt. 2.
Punkt ved Birgit Nielsen.
Der trækkes lod:
1. Dorte Larsen
2. Maiken Bitsch Müller Madsen
3. Flemming Hanghøj

8. Fællesindkøb (8 kirker) af lydanlæg til brug ved bl. 2. pinsedagsgudstjenesten i Eventyrhaven.
Punkt ved Birgit Nielsen
Det vedtages, at MR bidrager med 3000,- kr. til anlægget.

9. Kan Vor Frue Kirke opbevare lydanlægget?
Punkt ved Birgit Nielsen
Det vedtages, at vi ikke kan tilbyde at opbevare anlægget.

10. Ændring af konfirmationsdag efter nedlæggelse af St. Bededag
Det vedtages at konfirmationsdagen for Odense Friskoles elever fremover første lørdag i maj.  

11. Meddelelser fra:
a. Formanden
intet

b. Kontaktpersonen
Katrine forsætter sit arbejde til den nye kirketjener ansættes.
Der har været afholdt medarbejdermøde den 22. februar.
Der arbejdes fortsat på en personalehåndbog, processen er forsinket.

c. Kassereren
Michael er deltidssygemeldt

d. Præsterne
Intet

e. Kirkeudvalget
Planlagt møde i uge 10 aflyses.

f. Kirkeværgen
Intet

g. Præstegårdsudvalget
Intet

h. Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
Orientering om sogneudflugt planlagt til den 4. juni.

i. Kommunikationsudvalget
Sidste chance for indlæg til Kirkebladet dd.

j. Medarbejderrepræsentanten
Intet

k. Liturgiudvalget
Intet

l. Musikudvalget
Intet

m. KIC
Møde på fredag, Camilla deltager.

12. Eventuelt.
Opfordring til at melde sig som indsamler til Folkekirkens Nødhjælps indsamling den 12. marts.
Kursus onsdag den 15. marts Samarbejde mellem sogne.
Der gøres opmærksom på Forårsmøde/Generalforsamling den 25. marts.

13. Spørgetid til menighedsrådet.
Forslag til hvordan man kan nå ud til de unge jf. punkt 1.
Input til snak om modtagelse af nye i Vor Frue Kirke.