Referat af menighedsrådsmøde den 9. august 2022

 

  1. Spørgetid til menighedsrådet
   Intet
  2. Kirkens liv og vækst
   - Præsterne starter samarbejdet med Sankt Albani skole den 31. august.
   - Der er god søgning til kirken efter genåbningen.
   - Der snakkes om annoncering af de forskellige børneaktiviteter.
   - Konfirmandundervisningen starter op den 25. og 31. august.
  3. Gennemgang af kirkekassens regnskab pr. 30.06.2022
   - Gennemgået.
  4. Ansøgning fra regnskabsføreren om en lønforhøjelse på kr. 1.432,00 pr. måned, gældende fra 1. oktober 2022
   - Der udbetales efterregulering og anmodning om lønforhøjelse imødekommes.
  5. Korsang i Letbanen
   - Forslag i KIC-regi om at KIC korene synger på udvalgte køreture til jul. Udbygges med forslag om at ideen udbredes til at tage kirkerne langs letbaneruterne med. Menighedsrådet er positivt indstillet.
  6.  Meddelelser fra:
   a. Formanden
   Menighedsmøde den 22. september

          b. Kontaktpersonen
          - Taksigelse fra Lars
          - Medarbejdermøde afholdes den 7. oktober kl. 13.00
          - Orientering om nyansat kirketjener og kirketjenerstaben som sådan

         c. Kassereren
            Intet

         d. Præsterne
            Intet

         e. Kirkeudvalget
            Intet

         f. Kirkeværgen
           - Orientering om vedligehold og oprydning

        g. Præstegårdsudvalget
          - Information om håndværkere i præstegården

        h. Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
          - formanden har indkaldt til møde

        i. Kommunikationsudvalget
          - Information om omlægning af hjemmeside.

        j. Medarbejderrepræsentanten
          Intet

       k. Liturgiudvalget
         Intet

       l. Musikudvalget
         Intet

      m. KIC
        - Redaktionsudvalget for kirkebladet har holdt møde.

7. Eventuelt

-  Procedure omkring ansættelser evalueret.
-  Førstehjælpskursus afholdes den 28. oktober. Personalet deltager, der er plads til 3 personer fra menighedsrådet.
-  Kursusprogram fra Menighedsrådsforeningen udkommet. Flere gode kurser, man opfordres til at tilmelde sig.
-  Tilmelding til møde med biskoppen vedr. KIC midtvejsmøde, tirsdag den 23. august