Dagsorden for menighedsrådsmøde den 23. maj 2023

Dagsorden :

1.Kirkens liv og vækst.
Herunder ”Unges trivsel”
Fælles punkt.

2. Gennemgang af kirkekassens regnskab pr. 31.03.2023.
Kvartalsrapport eftersendes.
Budgetopfølgning eftersendes.
Punkt ved Birgit Marcher.

3. Gennemgang af prissat synsudskrift.
Kirken.
Punkt ved Flemming Hanghøj.

4. Gennemgang af prissat synsudskrift.
Præstegården.
Punkt ved Anne Ingemann Jensen.                         

5. Godkendelse af referat fra musikudvalgsmødet den 19. maj 2023.
Referatet eftersendes.
Punkt ved musikudvalget.

6. Hvordan fungerer – Folkekirkens IntraNet FIN - som afløser for Den digitale arbejdsplads DAP
Orientering og kort gennemgang ved Elisabeth B. Marcussen.                          

7. Forslag om at ændre menighedsrådsmødet fra tirsdag den 9. august til tirsdag den 15. august.
Punkt ved Birgit Nielsen.

8.Meddelelser fra:
a. Formanden
b. Kontaktpersonen
c. Kassereren
d. Præsterne
e. Kirkeudvalget
f. Kirkeværgen
g. Præstegårdsudvalget
h. Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
i. Kommunikationsudvalget
j. Medarbejderrepræsentanten
k. Liturgiudvalget
l. Musikudvalget
m. KIC

9. Eventuelt.

10. Spørgetid til menighedsrådet.