Referat af menighedsrådsmøde den 28. marts 2023

 

1.Kirkens liv og vækst.
Herunder ”Unges trivsel”.
Mette Hansen orienterer om unge netværksforum. Oplevelse af at flere og flere psykisk sårbare unge henvises til præster af sagsbehandlere.
Camilla Balslev orienterer om Ung-Domkirke et månedligt tilbud fra Odense Domkirke.
Der arbejdes med styrkelse af samarbejde omkring unge-initiativerne.                        

2.Godkendelse af synsprotokol for kirken – kirkesynet afholdt den 9. marts 2023.
Synsprotokol vedhæftet.
Gennemgået og godkendt.
                                                                                      
3.Forslag til driftsønsker/anlægsønsker i 2024 samt forslag til driftsønsker/anlægsønsker efter 2024. Skemaet skal indsendes til Provstiet.
Ønsker gennemgås. Ønskerne skal være Provstiet i hænde den 12. april.

4.Sang fællesskabet de 5 kirker imellem (Vor Frue kirke, Domkirken, Klosterkirken, Sankt Hans kirke og Ansgars kirke) foreslår, at hver kirkes kor medvirker til hver fælles sangtime i kirkerne år 2023 - 2024.
Forslag:  januar 2024 i Vor Frue kirke.
Udgift kr. 3.000,00 til koristerne.
Godkendes.

5. Annoncering i Kirkens Veje?
Biskoppen og Fyens Stift – Kirkens Veje
Tillæg til Fyens Stiftstidende og Fyens Amts Avis Udkommer torsdag en 18. maj 2023
¼ side kr. 5.422,00 inkl. moms.
Annoncen fra 2022 vedhæftet.
Enighed om, at vi ikke annoncerer i bladet i år.

6. Drøftelse af ansættelse af ny kirketjener.  UDGÅR

7. Beretning ved formanden i h. t. lov om menighedsråd § 41 stk. 2.
Mette Hansen forlader mødet under behandling af punktet.
Formanden gennemgår beretningen. Orientering om kirketjener tilføjes. Godkendt.

8.Meddelelser fra:

a. Formanden
Intet

b. Kontaktpersonen
Ny kirketjener ansat, begynder 1. maj.                 

C .Kassereren
Intet

d. Præsterne
Påskemorgensang ved kirken søndag den 9. april. Maiken, Anne, Edel og Poul hjælper til.
Tumlesalmesang er ret velbesøgt, der har været efterspørgsel på, opfølgende tilbud. Lars Frederiksen og Tine Antonsen er begge positivt stemt for at arbejde videre om et initiativ.

e. Kirkeudvalget
Intet

f. Kirkeværgen
Intet

g. Præstegårdsudvalget
Intet

h. Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget
Intet

i. Kommunikationsudvalget
Kirkebladet er udkommet

j. Medarbejderrepræsentanten
Intet

k. Liturgiudvalget
Intet

l. Musikudvalget
Intet

m. KIC
Camilla Balslev har deltaget i møde. Præsten fra Sankt Hans, Peter Jakonsen, arbejder med en vidensdelingsdag for unge.

9. Eventuelt.
Anne Ingemann orienterer om at vi mangler underviser til Brudevalsarrangementet. Der arbejdes på en snarlig løsning.
Birgit orienterer om kursus fra Menighedsrådsforeningen: Det gode samvirke – udvikling af kirkelivet 19. april

10. Spørgetid til menighedsrådet.
Forespørgsel om kirken må søge sponsorater, hvilket der ingen hindring er for.
Evt. fundraisingkursus for kordegnen.
Snak om MobilePay-adskillelse (flere konti til de forskellige indtægtsområder).