Referat af menighedsrådsmøde den 19. marts 2024

1.     Gennemgang af årsregnskab for 2023.

Vor Frue Sogns menighedsråd.

CVR 22384910 Regnskab 2023.

Afleveret den 19.03.2024 kl. 17.42.

v/regnskabsfører Michael Nielsen.

Regnskabet eftersendes.

         

OG

 
2.     Udfærdigelse af kommentarer til årsregnskab 2023.

v/regnskabsfører Michael Nielsen.

Forslag til kommentarer kan ses i regnskabet.

Gennemgået og godkendt

 

 

3.     Kirkens liv og vækst.

Emne: Børn i Vor Frue Kirke, hvordan og hvorfor?

-          Vi samarbejder med Sct. Albani Skole og præst fra den Katolske Kirke – besøg i Kirke og sognehus.

-          Minisalmesang skal have tid til at blive oparbejdet.

-          Fastelavn og jul er højtider der trækker børnefamilier til.

-          Mulighed for igangsættelse af Børnehave/kirkesamarbejde, som har ligget i dvale siden Covid, diskuteres.

-          Forslag fra Lars Frederiksen og Tine Anthonsen om at Lars Frederiksen hjælper til ved tumlesalmesang i forårssæsonen, og at tumlesalmesangere og deres familien inviteres med til den planlagte familiegudstjeneste den 4. juni. Vedtaget.

-          Ønske om at børn introduceres for vores salmetradition. Børn skal lære at føle sig trygge i kirkerummet.

-          Krybbespil fungerer rigtig godt. Skal børnehaver inviteres?

 

4.     Godkendelse af synsprotokol for kirken – kirkesyn afholdt den 6. marts 2024.

Godkendt med følgende bemærkninger:
Ad pkt. 11 – borde/møbler i konfirmandstuen skal indtænkes.
Ad pkt. 12 – udskiftning af nøglesystem bliver ikke aktuelt. Punkt udgår.

 

5.     Godkendelse af synsprotokol for præstegården – synet afholdt den 6. marts 2024.

Godkendt.

         

6.     Godkendelse af referat fra kirkeudvalgsmødet den 8. februar 2024.

Punkt 3 godkendelse af parkeringskilte – skilte vedhæftet.

Godkendt med bemærkningen: ”alle former for” fjernes fra blå skilt.

 

7.     Referat fra medarbejdermødet den 28. februar 2024.

Godkendt.

 

8.     Lukket punkt.

Ansøgning fra kirketjener Christina Pode om deltagelse i Danmarks kirketjenerforenings årskursus i dagene 21. maj – 23. maj 2024.

Pris kr. 5.000,00.

Punkt ved Birgit Nielsen. Imødekommet

 

9.      Lukket punkt.

Ansøgning fra kirketjener Torben Brohus om deltagelse i Danmarks         kirketjenerforenings årskursus i dagene 21. maj – 23. maj 2024.

Se vedhæftede.

Punkt ved Birgit Nielsen. Kontaktpersonen aftaler nærmere med Torben Brohus.

Ingen kirkelige handlinger i dagene.

 

10.   Lån af sognehuset til kursus- eller mødevirksomhed.

Forslag:  hvis der er over 10 personer til et kursus/møde i dagtimerne, kan udlån af

sognesalen kun ske om mandagen, da kirkens personale ikke arbejder i sognehuset

denne dag.

Der skal altid være en frivillig, der mod betaling, servicerer deltagerne.

Vedtaget. Bemærkning: aflønningen er skattepligtig

 

11.   Forslag fra Torben Brohus om at der nedsættes et kunstudvalg.

Forslaget tages op efter konstituering af det nye menighedsråd.

 

12.   Lukket punkt.

Ansøgning fra Elisabeth B. Marcussen om deltagelse i Landskursus for kordegne i Nyborg 17.-20.- juni 2024.

Pris kr. 0,-

Se vedhæftede.

Punkt ved Birgit Nielsen. Imødekommet.

       

13.   Lukket punkt.

Ansøgning fra Elisabeth B. Marcussen om deltagelse i Folkekirkens Lederuddannelse.

Se vedhæftede.

Punkt ved Birgit Nielsen.
Menighedsrådet giver afslag, men vil gerne bakke Elisabeth B. Marcussen op om faglig og personlig udvikling ved at videresende ansøgningen til provstiudvalget.                                              

 

14.   Meddelelser fra:

a.       Formanden

Flyglet fra sognesalen flyttet til kirken og nyt flygel (fra 1915) er indkøbt og står i   sognesalen.
Vi har sagt ja til koncert med Phillip Faber 2. oktober kl. 19.30-20.45.

Der er indkøbt 35 eksemplarer af ”100 salmer”.

b.      Kontaktpersonen

Tak til alle der deltog og bidrog til forårsfesten.

c.       Kassereren

Intet

d.      Præsterne
- Præsterne og 2 forældre tager den 21. marts på tur til København med konfirmanderne.

Positive tilbagemeldinger fra kirkegænger om brugen af ”100 salmer”

e.      Kirkeudvalget
Intet

f.       Kirkeværgen
Intet

g.      Præstegårdsudvalget

Intet

h.      Aktivitetsudvalget/børne- og ungeudvalget

Intet

i.        Kommunikationsudvalget

- Kirkebladet er udkommet, der mangler desværre 2 indlæg, og der opfordres til overholdelse af deadline.

j.        Medarbejderrepræsentanten
 Opfordring vedr. Torbens deltagelse i kursus for kirketjenere

k.       Liturgiudvalget
Intet

l.        Musikudvalget
Intet

m.     KIC

Der afholdes påskemorgensang ved Sankt Hans Kirke den 31. marts kl. 9.00.

 

15.   Eventuelt.
Lis Kaspersen orienterer om sine oplevelser som ”valgvagt” i søndags.

         

16.   Spørgetid til menighedsrådet.

Intet.